EVN-e.OFFICE

Version

HỆ THỐNG TIN HỌC HÓA VĂN PHÒNG

Phiên bản: EVN-e.Office 2010

-Hệ thống được xây dựng trên cơ sở quy định của nhà nước và quy định của EVN.

-Chỉ đạo,gửi nhận văn bản cho các đơn vị qua mạng WAN-LAN

-Truy cập tra cứu văn bản ngoài INTERNET
Thông tin liên hệ : PDF Print E-mail
 

SĐT hỗ trợ sử dụng:

Đăng nhập hệ thống